African National Congress

MYANC: RT @CyrilRamaphosa: Bantu bakitsi babuke Khongolose kuphumelelisa tifiso tabo nekuletsa tingucuko letingito nelushintjo loluphelele mbamba…

RT @CyrilRamaphosa: Bantu bakitsi babuke Khongolose kuphumelelisa tifiso tabo nekuletsa tingucuko letingito nelushintjo loluphelele mbamba…
Sunday, March 10, 2019 - 23:07
#GrowSouthAfrica
Retweet Count: 
19